Lưu trữ thẻ: Asama mining

Sky Mining chưa xong lại đến Asama Mining

Sky Mining và Asama Mining là 2 công ty có hình thức hoạt động giống nhau. Hiện giờ Asama lại đang có những dấu hiệu tương tự Sky Minning. Thứ 1 Đã 1 tuần qua công ty tiền ảo Asama Mining đã không trả lãi cho nhà đầu tư. Trong group kín của Asama Mining, lãnh đạo […]