Lưu trữ thẻ: EOS và EOS.IO

Thế nào là EOS và EOS là gì?

Định nghĩa về EOS và EOS.IO là gì? EOS được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng quy mô lớn. Nó cung cấp chi phí bằng không khi gửi hoặc nhận EOS. Thay vào đó, giao thức thưởng cho các đối tượng vận hành mạng lưới định kỳ bằng EOS mới, tạo ra lạm […]