Dàn đào coin 1
70000000
Dàn đào bitcoin, Ethereum, Litecoin
Vga 1080i
H81 BTC Pro
1200w
4gb ram
Dàn đào Coin 2
55000000
Dàn đào Ethereum, Litecoin, XMR
Vga 1060
H81 BTC Pro
1200w
4gb ram
Dàn đào Coin 3
50000000
Dàn đào Ethereum, Litecoin, xmr
Vga RX 470
H81 BTC Pro
1200w
4gb ram
Dàn đào Coin 4
45000000
Dàn đào Ethereum, Litecoin, XMR
Vga RX 460 4gb
H81 BTC Pro
1200w
4gb ram