Thông số nguồn và tốc độ đào của một số vga Nvidia , Ati

THE RX470 4GB

THE RX470 4GB GPU HASHRATES

COINPOWERCORE/MEMORYHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-205024.5MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-205028.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS+-750H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS+-270 SOL/S

THE RX470 8GB

THE RX470 8GB GPU HASHRATES

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-210025.0MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/+-210029.0MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS1260/+-2100+-750H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS1260/+-2100+-270H/S

THE RX480 4GB

THE RX480 4GB GPU HASHRATES

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.4MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210030.2MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

THE RX480 8GB

THE RX480 8GB GPU HASHRATES

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210026.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1150/210031.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)85 WATTS–/–800H/S
ZCASH (ZEC)85 WATTS–/–270H/S

THE RX570 8GB

THE RX570 8GB GPU HASHRATES

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)125 WATTS1250/215026.5MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)85 WATTS1100/217528.3MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)— WATTS–/–600H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–290 SOLS/S

THE RX580 8GB

THE RX580 8GB GPU HASHRATES

COINPOWERCLOCK SPEEDSHASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC)135 WATTS1400/215026.8MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC)— WATTS1400/215029.3MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR)— WATTS–/–650H/S
ZCASH (ZEC)— WATTS–/–315 SOLS/S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *