Giải thuật chia để trị (Divide and Conquer)

Nội dung chủ yếu.

Giải thuật chia để trị (Divide and Conquer)là gì?

Phương pháp phân chia và chinh phục (Divide and Conquer) là một phương pháp quan trọng trong việc thiết kế giải thuật, ý tưởng của phương pháp này rất đơn giản và dễ hiểu. Khi cần giải quyết một bài toán, ta sẽ phân chia bài toán đó thành các bài toán con nhỏ hơn và tiếp tục phân chia cho đến khi các bài toán nhỏ này không thể phân chia thêm nữa. Sau đó, ta sẽ giải quyết các bài toán nhỏ nhất này và cuối cùng kết hợp giải pháp của tất cả các bài toán nhỏ để tìm ra giải pháp của bài toán ban đầu.

Bạn có biết ý nghĩa của giải thuật chia để trị (Divide and Conquer) là gì không?

Nói chung, bạn có thể hiểu phương pháp chia để trị (Divide and Conquer) thông qua ba bước tiến trình sau:.

Hạn chế của giải thuật chia để trị (Devide and Conquer)

Phương pháp chia để trị có hai giới hạn, bao gồm: (không đưa nguồn)

Vì nếu giải quyết các vấn đề phụ bằng các phương pháp khác nhau, việc tách nhỏ một vấn đề một cách hợp lý là cần thiết để tránh sự phức tạp.

Cách thức tổng hợp giải pháp các vấn đề nhỏ được thực hiện như thế nào.

Tiến trình 1: Chia nhỏ (Divide/Break)

Trong quá trình này, ta sử dụng phương pháp đệ qui để phân tách các bài toán ban đầu thành những bài toán con, mỗi bài toán con là một phần của bài toán gốc. Những bài toán con này được gọi là “nguyên tử” nếu không thể phân tách được nữa. Mặc dù vậy, chúng vẫn đại diện cho một phần của bài toán ban đầu.

Tiến trình 3: Kết hợp lời giải (Merge/Combine)

Chúng ta sẽ phối hợp các vấn đề phụ đã được giải quyết bằng phương pháp đệ quy sau đó tìm ra phương án cho vấn đề gốc trong giai đoạn này.

Tiến trình 2: Giải bài toán con (Conquer/Solve)

Trong giai đoạn này, các vấn đề nhỏ được giải quyết.

Ví dụ giải thuật chia để trị

Dưới đây là một số thuật toán được tạo ra dựa trên kỹ thuật phân chia để trị (Divide and Conquer):.

  • Thuật toán trộn sắp xếp (Merge Sort).
  • Phương pháp sắp xếp Quick Sort.
  • Thuật toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search).
  • Tính toán ma trận theo phương pháp Strassen.
  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *